בוררות וגישור

My blog > בוררות וגישור

משרדנו  יכול לחסוך לכם זמן והוצאות יקרות בהשוואה לבחירה בהליך המשפטי, מאחר ורו”ח שבתאי בירן  מתפקד כבורר מוסמך בין עסקים במקרה שמתגלות מחלוקות בענייני עסקים.

בעלי העסקים פונים לרו”ח שבתאי בירן עמ”נ למצוא פתרון ולהסדיר את המחלוקות ביניהן ,ההסכם בין הצדדים מקבל תוקף ככל פסק דין,במידה והצדדים לא הגיעו להסכמה הם יכולים תמיד לנהל את המחלוקות ביניהן בהליך משפטי.

גישור” – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

“מגשר” – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

“הסדר גישור” – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור.

מהות הגישור

גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

העברת העניין למגשר

(א) הצעת בית משפט, לבעלי הדין, להעביר עניין שלפניו, כולו או מקצתו, לגישור, יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.

(ב) בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, וכי אי הסכמתם להעברת העניין לגישור או הפסקת הגישור לא ישפיעו על תוצאות הדיון בבית המשפט.

(ג) הסכימו בעלי הדין להעביר את העניין לגישור ולמנות מגשר, יודיעו לבית המשפט מיהו המגשר וימסרו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

(ד) לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, רשאי בית המשפט לבחור מגשר מתוך רשימת המגשרים כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות בתי המשפט לבחור מגשר מתוך רשימת המגשרים (מינוי מגשר), התשנ”ו- 1996.

(ה) הסכים המגשר לקבל את המינוי לפי תקנות משנה (ד), ימסור לבית המשפט את כתב הסכמתו.

(ו) אישר בית המשפט את העברת הענין לגישור, יראו את הסכם בנוסח שבתוספת (להלן- ההסכם המצוי) כהסכם בין בעלי הדין, ובינם לבין המגשר, זולת אם הסכימו ביניהם, בכתב, אחרת.